นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ