เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ อ31101 ม.4/1 4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ กับบุคคล และสามารถเข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง

คำขอร้อง คำชี้แจง คำบรรยาย คำแนะนำ และคู่มือต่างๆ

2. สามารถอ่านออกเสียงบทอ่าน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน

3. สามารถตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ข้อความ และบทความต่างๆ

4. สามารถใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล และอธิบายประเด็นปัญหาต่างๆ นำเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้

อย่างถูกต้อง

5. สามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมระหว่างบุคคล

6. สามารถใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายและแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้ประโยชน์จากทางภาษาและผล

การฝึกทักษะต่างๆได้

7. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจภาษามาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน การศึกษาต่อและสังคมได้

8. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมได้