เศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง