วิชาสังคมศึกษา ส31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา 

หน้าที่พลเมืองฯ