วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี่(งานบ้าน) ง21101

คำอธิบายชั้นเรียน

การดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน การจัดบ้าน เรื่องผ้า