มัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมาย เเละความสำคัญของการผลิตพืชเเละผลิตสัตว์ได้