เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ.บอร์ Open Source Club

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อปูพื่้นฐานการเขียนโปรแกรม Open Source ให้กับนักศึกษาที่มีความต้ังใจที่จะทำตามความฝันของตนเอง เพื่ออนาคตของประเทศชาติ