อ.บอร์ Open Source Club


ผู้สอน
นาย บริพัตร บุญลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ.บอร์ Open Source Club

รหัสวิชา
1139

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา

เพื่อปูพื่้นฐานการเขียนโปรแกรม Open Source ให้กับนักศึกษาที่มีความต้ังใจที่จะทำตามความฝันของตนเอง เพื่ออนาคตของประเทศชาติ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books