อ.บอร์ Open Source Club

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อปูพื่้นฐานการเขียนโปรแกรม Open Source ให้กับนักศึกษาที่มีความต้ังใจที่จะทำตามความฝันของตนเอง เพื่ออนาคตของประเทศชาติ