homeฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2
person
ฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2

ผู้สอน
นางสาว จารุณี หล้าบา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11393

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว 30204

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และอธิบายคำนวณแรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าสนามไฟฟ้า งานในการเคลื่อนประจุ การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตัวต้านทาน วงจร ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ คำนวณหากระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์

อภิปรายคำนวณแรงในสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็กโมเมนต์ของลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ผ่านชนิดสนามแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ ไดนาโม สารเสพติดและผลต่อร่างกาย โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)