homeฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2
personperson_add
ฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2

ผู้สอน
นางสาว จารุณี หล้าบา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 4 ว 30204 ม.6/1,ม.6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11393

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว 30204

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และอธิบายคำนวณแรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าสนามไฟฟ้า งานในการเคลื่อนประจุ การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตัวต้านทาน วงจร ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ คำนวณหากระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์

อภิปรายคำนวณแรงในสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็กโมเมนต์ของลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ผ่านชนิดสนามแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ ไดนาโม สารเสพติดและผลต่อร่างกาย โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)