homeรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7
person
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7

ผู้สอน
นาง ณัฐมน คำชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11395

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ21101) 1.5 หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)