homeรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7
personperson_add
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7

ผู้สอน
นาง ณัฐมน คำชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11395

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ21101) 1.5 หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)