รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-7

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ21101) 1.5 หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน