การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ค 11101 ป.1/1 ป.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ คือ ผลบวกจะเป็นตัวตั้งของการลบ และผลลบจะเป็นตัวตั้งหรือตัวบวกของการบวก (การลบเป็นวิธีสลับกันของการบวก)