การงานพื้นฐานอาชีพ เพิ่มเติม (การเลี้ยงไก่) ง32201

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของสัตว์ปีก ประเภทและพันธุ์สัตว์ปีกที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การผสมอาหาร การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ การฟักไข่ โรคและการป้องกันรักษา การทำวัคซีน การชำแหละและการบรรจุหีบห่อ การบันทึกงานฟาร์มและการตลาด