วิชาคณิตศาสตร์ ป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนจากน้อยไปหามาก