ชมรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้้

คำอธิบายชั้นเรียน

ชมรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ