คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน เป็นชั้นเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษฎร์ธานี