เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน เป็นชั้นเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษฎร์ธานี