คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน เป็นชั้นเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษฎร์ธานี