ส22103 ประวัติศาสตร์ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี