ส22103 ประวัติศาสตร์ ม.2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยกรุงศรัอยุธยาและกรุงธนบุรี