เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SPSS 632 Research Methodology in Sports Science

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

แนวคิดและปรัชญาในการวิจัย  การเลือกการออกแบบและเทคนิคการวิจัย ซึ่งเน้นถึงการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานการวิจัย โดยประยุกต์การวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การเขียนวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความงานวิจัยสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่
Conceptual ideas and research philosophy, selected research techniques and designs, with emphasis on planning, conducting, and reporting of research; applied statistical analysis and interpretation of data from the field of exercise and sport science. Thesis writing and writing for publication.