เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ (Being The Top Executive Secretary)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานเลขานุการอย่างถูกต้อง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหา บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติสำคัญของเลขานุการมืออาชีพ
- บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
- คุณสมบัติที่สำคัญของเลขานุการมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน และเทคนิคในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
- สิ่งที่เลขานุการควรและไม่ควรปฏิบัติ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการสร้างความมั่นใจ
- มารยาททางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับงานเลขานุการ
- จิตวิทยาในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ศิลปะการครองใจเจ้านาย
- เทคนิคการทำงานให้ตอบโจทย์ได้ตรงใจเจ้านายและองค์กร
- การทำงานเชิง “Proactive +1 (Plus one)”
- ศิลปะการทำงานร่วมกับเจ้านายและผู้คนแวดล้อม
- การครองใจเจ้านายด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม
เคล็ดลับการทำงานตามหน้าที่ของเลขานุการมืออาชีพ
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ :
• การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
• การโต้ตอบจดหมาย และ Email อย่างมืออาชีพ
- การจัดการเอกสาร การนัดหมาย การจัดประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เทคนิคการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และการทำงานแบบ Proactive เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานสำหรับเลขานุการยุคใหม่ในโลกดิจิตอล