426-451 Political Geography

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ