เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-451 Political Geography

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ