home426-451 Political Geography
person
426-451 Political Geography

ผู้สอน
ดำรง เสียมไหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
426-451 Political Geography

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11430

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)