ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว