รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1,3,5,7,9 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลา 10 สัปดาห์