5009101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

นักศึกษา รหัส 5831500801