5009415 ระบบไฮดรอลิก-นิวเมติกของเครื่องทุนแรงฟาร์ม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

กลุ่ม 5531500801