5009415 ระบบไฮดรอลิก-นิวเมติกของเครื่องทุนแรงฟาร์ม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

กลุ่ม 5531500801