home57++ Mind WN's Curriculum Vitae (CV)
person
57++ Mind WN's Curriculum Vitae (CV)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
57++ Mind WN's Curriculum Vitae (CV)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11459

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

57++ Mind WN's Resume


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)