home57++ Mind WN's Outreach to the local community
personperson_add
57++ Mind WN's Outreach to the local community

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57++ Mind WN's Outreach to the local community

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11462

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม

2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม

3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู

4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ

2. เพื่อสั่งสม องค์ความรู้จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร์สู่สากลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. เพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความสำนึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท้องถิ่น

และประเทศชาติ

5. เพื่อผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา

6. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน

ปัญญาญาณของท้องถิ่น พลังแผ่นดินแห่งสยาม

สนองพระราชปิตุคาม งดงามอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

S = Skill K = Knowledge

R = Responsibility U = Unity

คติพจน์

ปัญญา นราน รตน - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

สี ตรา และคติพจน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงเน้นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนพึงแสวงหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนและ สังคม มีปัญญา

วิจารณญาณ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น

4. การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

6. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ

7. การส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม

8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

9. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ "

นิยาม “เป็นคนดี” เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน

นิยาม “มีทักษะชีวิต” มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ

การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด

นิยาม “จิตสาธารณะ” จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดีและเจตนาดี •คิดสร้างสรรค์ คือ คิด

ในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม •กรรมดี คือ การกระทำและคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้อง

ถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ:

ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์

ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ปรัชญา : คุณธรรมนำวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์: ภายในปี 2558 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นองค์กรวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบบูรณาการตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น

พันธกิจ: 4 ประการ ดังนี้

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. วิจัยและพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)