4.1 โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียน ชั้น ม. 4/1 โรงเรียนตะโหมด