home57++ Home Room (5732001 ภาค กศ.บป.)
person
57++ Home Room (5732001 ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
57++ Home Room (5732001 ภาค กศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11466

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  • สำหรับ Home Room นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ห้อง 5732001 ภาค กศ.บป.โดย อ.วรพล หนูนุ่น เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ส.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.H.

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ให้มีทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการทำงานด้วยแนวคิดสุขภาพองค์รวมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพด้านสาธารณสุขด้วยกระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดการความรู้

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)ที่ผ่านมา ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับคำเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

3. วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนสามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยท้องถิ่นภาคใต้ การวิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล นำผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงจึงกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)