home57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)
person
57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11468

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย และปรสิต วงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและกำจัด

จุลินทรีย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)