home57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)
personperson_add
57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11468

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย และปรสิต วงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและกำจัด

จุลินทรีย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)