57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย และปรสิต วงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและกำจัด

จุลินทรีย์