ประเด็นปัจจุบันการบริหารธุรกิจ (Current Issues in Business Administration)

คำอธิบายชั้นเรียน

การจำแนกประเภทและประเด็นปัจจุบันต่างๆเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ