5/11 จันทร์เพ็ญ คำโท

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นม.5/11มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน