เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่บทบาทของสำนักงานวงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ-ส่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอลการประมวลผลข้อมูล