เทคโนโลยีสำนักงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่บทบาทของสำนักงานวงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ-ส่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอลการประมวลผลข้อมูล