เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื่้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน