993-221 กฎหมายและจริยศาสตร์กับพยาบาล (Laws and Ethics in Nursing)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4)