เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร 993-171 ปี 57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชากิจกรรมประกอบลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้จักการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการ PDCA