รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร 993-171 ปี 57

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชากิจกรรมประกอบลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้จักการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการ PDCA