homeระบบปฏิบัติการ
personperson_add
ระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน
นางสาว รุ่งลัดดา ปิ่นโต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11504

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

     

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรมพร้อมกันทีละ แบบหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)