เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

     

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรมพร้อมกันทีละ แบบหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร