การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล วิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ ทางเดินของข้อมูล ลำดับก่รประมวลข้อมูล วิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล