homeการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
person
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
นางสาว อาภัสรา เหมือนจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11505

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล วิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ ทางเดินของข้อมูล ลำดับก่รประมวลข้อมูล วิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)