การอ่านผสมคำภาษาพม่า

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับการอ่านตัวอักษรพม่า และการผสมสระ การผันวรรณยุกต์