คณิตศาสตร์ประยุกต์4(3000-1524)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)