homeปวช . 1/1
personperson_add
ปวช . 1/1

ผู้สอน
person
นางสาว สำเนียง เทียมธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช . 1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11522

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องการจำแนกพืชในรายวิชาหลักพืชกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)