ปวช . 1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องการจำแนกพืชในรายวิชาหลักพืชกรรม