ปวช . 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องการจำแนกพืชในรายวิชาหลักพืชกรรม