ปวช ๒/๓ การเกษตรแบบผสมผสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วืชา การเกษตรแบบผสมผสาน