ปวส ๒ พืช พืชไร่เฉพาะ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา พืชไร่เฉพาะ