homeห้องเรียนตามใจ 6/9
person
ห้องเรียนตามใจ 6/9

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนตามใจ 6/9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11533

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)