homeหลักพืชกรรม ปวช.1
personperson_add
หลักพืชกรรม ปวช.1

ผู้สอน
นางสาว เกศกนก วงศ์ชยานันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักพืชกรรม ปวช.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11541

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)