ปวช. 1-3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้