ปวช. 1-3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้