ปวส.1ทวิ สัตวสาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1(สื่อสารและโต้ตอบภาษาอังกฤษในนชีวิตประจำวันได้)