วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับ ปวช. 1-3 สามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้