วิขาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(ทวิภาคีภาค1/2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

3000 – 0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตหลักการ

บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน

และพัฒนางาน