เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิขาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต(ทวิภาคีภาค1/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

3000 – 0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตหลักการ

บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน

และพัฒนางาน