homeการเลี้ยงสุกร
personperson_add
การเลี้ยงสุกร

ผู้สอน
นาย ณัฐภาส โกยรัมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเลี้ยงสุกร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11556

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงสุกร มาตรฐานฟาร์มสุกร ประเภทและพันธุสุกร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การวางแผนการเลี้ยงสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟาร์ม โรคและการป้องกันการบันทึกข้อมูลงานฟาร์ม การจัดการผลผลิต การจำหน่ายและทำบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)