การเลี้ยงสุกร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงสุกร มาตรฐานฟาร์มสุกร ประเภทและพันธุสุกร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การวางแผนการเลี้ยงสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟาร์ม โรคและการป้องกันการบันทึกข้อมูลงานฟาร์ม การจัดการผลผลิต การจำหน่ายและทำบัญชี