วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (ปวช.1/4) (ปวช.2/3) /2557

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรืยนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้