วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 แผนกวิชาเกษตรศาสตร