วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 แผนกวิชาเกษตรศาสตร